Avís legal

Condicions generals dús

objecte

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web de VISTO-BUENO.COM (GRUP VIST , SL) , titularitat de Félix Ruiz Martín, amb domicili Social al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, 6, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, Espanya, amb CIF 38436671Z.

VISTO-BUENO.COM (GRUPO VISTO, SL. ) es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’Ús a fi d’adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

Aquestes Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Lloc, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de les Condicions Generals d’Ús, a les pròpies condicions particulars d’ús.

La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis del Lloc suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús a la versió publicada a la present pàgina web en el moment en què l’usuari accedeixi al Lloc, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables.

Condicions d’accés i utilització

Condició d’usuari

L’acceptació de les condicions generals i política de privadesa conjuntament amb la utilització de qualsevol Servei del Lloc atribueix la Condició d’Usuari.

Necessitat de Registre

Amb caràcter general per a laccés als Serveis del Lloc no serà necessari el Registre de lUsuari. Això no obstant, la utilització de determinats serveis podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada al mateix Servei oa les Condicions Particulars que li siguin aplicables.

Ús del Lloc i els seus Serveis

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per VISTO-BUENO.COM (GRUP VISTO SL.) serà sota el seu risc exclusiu i/o responsabilitat.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc i tot el seu contingut i Serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús, i les Condicions Particulars que, si escau, li siguin daplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de lordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i les presents Condicions Generals dÚs i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin aplicables. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, dapologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.
 • No suplantar altres usuaris utilitzant les claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Portal.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc oa tercers.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
 • No incloure al nostre lloc, continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis d’Espanya; que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca; que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix que tots els elements del Lloc i de cadascun dels Serveis prestats a través d’aquest, la informació i els materials que conté, l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb aquest estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de VISTO-BUENO.COM (GRUPO VISTO, SL.)i del seu propietari: Félix Ruiz Martín, amb DNI número 38.436.671Z i domicili al carrer Rei Pere el Cerimoniós, 6, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, Espanya.

Tret que fos autoritzat per VISTO-BUENO (GRUPO VISTO SL) o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o llevat que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en aquest lloc web per a la seva inclusió posterior, total o parcial, en altres llocs web aliens al Lloc sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del Lloc.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de VIST-BO (GRUP VIST, SL.) o dels tercers que figurin al Lloc.

L’usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que inseriu al vostre anunci per ser publicades al Lloc, així com a afegir les marques d’aigua de VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL) per tal d’evitar un aprofitament no consentit per part de tercers.

Exclusió de garanties. Responsabilitat

Disponibilitat i Continuïtat del Lloc i els Serveis

VIST-BO (GRUPO VISTO SL)no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc i dels seus Serveis.

VIST-BO (GRUP VIST,SL.) no serà responsable, amb els límits establerts a l’ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’accés i manca de continuïtat del Portal i els seus Serveis .

Continguts i Serveis de VIST-BO (GRUP VIST, SL)

VIST-BO (GRUP VIST, SL) respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per VISTO-BUENO (GRUPO VISTO, SL) i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat queda exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per VIST-BO (GRUP VIST, SL). En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat de VIST-BO enfront de l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per VIST-BO, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant .

El Lloc no es fa responsable del manteniment per part de tercers (com els que s’indiquen aquí a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent: llocs web, plataformes de pagaments, xarxes socials o blocs) un cop l’anunci es doni de baixa de les nostres bases de dades.

Cal destacar que el Lloc no es fa responsable de la possible aparició d’anuncis indexats a cercadors aliens al portal, un cop s’hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.

Continguts i Serveis de Tercers

VISTO-BUENO (GRUPO VISTO, SL) no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Lloc. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis de tercers al Portal.

VIST-BO (GRUPO VISTO, SL) controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus i altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers a través del Lloc que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

VISTO-BO(GRUPO VISTO, SL) serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers al Lloc així com de la manca de licitud , fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització dactes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels serveis i continguts dels tercers; d) els vicis i defectes de tota mena dels serveis i continguts de tercers prestats a través del Lloc.

VISTO-BO(GRUPO VISTO, SL)no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització negligent o malintencionada dels comptes de correu electrònic utilitzats per a qualsevol tipus dinserció, comunicació, gestió o actuació al Lloc.

VIST-BO(GRUPO VISTO, SL)no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’exoneració de responsabilitat assenyalada als paràgrafs anteriors és aplicable en el cas que VIST-BO no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible accedir-hi.

Conducta dels Usuaris

VIST-BO(GRUPO VISTO, SL)no garanteix que els Usuaris del Lloc utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que siguin aplicables. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

VIST-BO(GRUPO VISTO, SL) serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts del Lloc per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la manca de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe d’actuació a través del Lloc. A títol enunciatiu, però no limitatiu, VIST-BO (GRUP VIST, SL) no serà responsable indirecta o subsidiàriament de:

 1. Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Lloc.
 2. Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’Usuari dels serveis i continguts del Lloc.
 3. Els danys i perjudicis causats per la manca de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris.
 4. Dels danys i perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent-hi els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.
Contractació amb tercers a través del lloc

L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Lloc, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL) no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del Lloc.

Protecció de dades de caràcter personal

Abans de completar el Registre d’Usuaris haurà de llegir i acceptar la informació següent sobre Protecció de Dades:

Aquesta pàgina és propietat de Félix Ruiz Martín, amb el número de col·legiat 3.792 del Col·legi Professional d’Assessors d’Espanya, amb domicili al carrer Rei Pere el Cerimoniós, 6, 3r 3a, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, i codi d’identificació fiscal número 38436671Z.

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la meva propietat o de tercers que o als quals s’han adquirit els drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que ens proporcioneu a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, respondre a les vostres sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics.

En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, dirigint-se a Félix Ruiz Martín, com a Responsable Protecció Dades, al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, 6, de VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona, adjuntant una còpia del vostre document nacional d’identitat.

Diversos

Modificacions

VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL)es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Dret d’exclusió

VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL)es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que poguessin estar incomplint les presents Condicions Generals d’ús i/o les condicions particulars que, si s’escau, siguin aplicables.

Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels Serveis del Lloc els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc pels menors a càrrec seu. En aquells serveis en què s’assenyali expressament, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

Durada i terminació

La prestació dels serveis i/o continguts del Portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, VIST-BO (GRUP VIST, SL) està facultat per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Lloc i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagi disposat al respecte en les condicions particulars corresponents.

Llei i jurisdicció

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals competents del Regne d’Espanya.

Condicions particulars de contractació del servei de publicació de serveis i propietats

Condicions particulars de contractació

El present document té per objecte establir les Condicions Particulars d’Ús i Contractació Online del Servei de publicació de SERVEIS I PROPIETATS, prestat per VIST-BO (GRUP VIST, SL)al Lloc.

Procediment de Contractació del Servei

Per inserir Serveis o Propietats al Lloc, l’anunciant ha de completar el formulari d’alta de Serveis o Propietats. Un cop inserida la vostra informació, si aquest compleix els requisits d’inserció de VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL) l’usuari rebrà una notificació confirmant-li la publicació. En cas que no compleixi les regles d’inserció de VISTO-BUE(GRUPO VISTO, SL), l’usuari haurà de modificar la publicació.

A partir d’aquest moment les dades quedaran registrades podent inserir i renovar anuncis només identificant-se. Un cop registrat, cada vegada que accediu a l’àrea se us demanarà la informació necessària per accedir al vostre espai.

Els anuncis romandran publicats al Lloc ininterrompudament, llevat que les diferents opcions de contractació disposin d’un altre termini.

Qualsevol característica en les insercions contràries a la llei oa criteris raonables per part de VISTO-BUENO(GRUPO VISTO, SL) serà notificada a l’usuari final per procedir al seu canvi o donada de baixa en supòsits més greus.

Limitació de la Responsabilitat

VIST-BO (GRUPO VISTO, SL) reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes a les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, així com als preus de serveis.

Els preus dels serveis per a cadascuna dels serveis seran els establerts a les pàgines corresponents, si n’hi hagués, del Lloc per a cada servei i seran vàlids durant el temps que aquests romanguin accessibles a l’Usuari.

VIST-BO (GRUPO VISTO, SL) a disposició dels seus usuaris fulls de reclamacions que podran obtenir dirigint la seva sol·licitud a l’adreça física descrita a l’encapçalament.

Whatsapp
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?